Categories
Cardisan Plus Churna
Heart Care
₹ 690 
Size:
Product Name   Cardisan Plus Churna
Dosage Form  Churna
Dose 1.2 g powder (approx. ½ tsp ) with honey twice a day or as directed by the physician.
Pack Size  40 g
Contains Praval Bhasma, Suvarnamakshik Bhasma, Guduchi (Gulvel) Ghana, Kantakari (Ringani) Ghana, Yashtimadhu (Jyeshthamadha), Vasa (Adulsa)-patra Ghana, Amla (Amalaki) Ghana, Behada (Bibhitak) Ghana, Gorakhmundi Ghana, Hirda (Haritaki) Ghana, Maka (Bhrungraj) Ghana, Sharkara (sulphur free Cane Sugar), Arjun-sal, Gokshur, Yashtimadhu (Jyeshthamadha), Vanshalochan, Ashwagandha (Askand), Pimpali, Shunthi (Sunth), Dalchini, Miri (Marich), Talisa-patra, Velchi, Tribhuvankirti Ras Churna, Talisadi Churna, Sutshekhar Ras Churna, Shwaskuthar Ras Churna, Bruhatvat chintamai Ras Churna, Shwaskas chintamani Ras